បញ្ហារឿងពន្ធសូមទុកចិត្តមកលើពួកយើង

MAY I HELP YOU? តើខ្ញុំអាចជួយអ្វីអ្នកបានខ្លះ?