Pahina ng wikang Pilipino

ABOUT US Tungkol sa OFFICE NIHONBASHI

Kung isa kang dayuhan na nagtatrabaho sa Japan, marami kang haharaping iba’t ibang balakid tulad ng salita at kultura.Kasama na rito ang pag-proseso ng buwis tulad ng tax return. Ito ay labis na mahirap sapagkat kailangang intindihan ang batas ng Japan upang ma-proseso ito.Ang aming kumpanyang OFFICE NIHONBASHI ay nagbibigay ng tulong sa pag-proseso ng buwis para sa mga dayuhang nagtatrabaho sa Japan.Mayroon kaming bihasang empleyado na kayang magsalita ng iba’t ibang wika upang makapagbigay ng panatag na serbisyo sa mga hindi kayang mag-Hapon.Magbibigay kami ng maayos na suporta sa komplikadong prosesong ito.

 • lahat ng mga kliyente ay dayuhan

  Ang OFFICE NIHONBASHI ay isang Opisina ng Akawntant ng Buwis na may espesyalidad para sa mga dayuhan. Ang mga bihasang empleyado namin ay magbibigay ng maayos na suporta sa komplikadong prosesong ito.

 • Walang problema kahit hindi kayang mag-Hapon!

  Mayroon kaming empleyado na nakakapagsalita ng wikang Vietnamese, Chinese, Indonesian, Tagalog,at Khmer.

 • Panatag at may risonableng presyo. Taos-pusong serbisyo.

  Hindi kami nagpapatong ng sobrang halaga. Sinisigurado namin ang taos-pusong serbisyo na nagbibigay ng kapanatagan.

SERVICE Tungkol sa Kumpanya

 • Pag-uulat ng buwis o buwis sa kita

  Nagbibigay ng maayos na suporta upang madaling maintindihan ang mga kailangang proseso ng buwis tulad ng pag-uulat ng buwis o buwis sa kita

 • Tulong sa Pensyon

  Nagbibigay ng suporta sa pensyon, lump-sum withdrawal payments at iba pa para sa mga dayuhang naninirahan sa Japan.

 • Representatibo sa pag-proseso ng eksempsyon sa buwis

  Tumatayo bilang representatibo sa pag-proseso eksempsyon sa buwis ng mga dayuhang nagtatrabaho sa Japan

OUR SERVICES FLOW Proseso hanggang sa aplikasyon

 • 01

  Huwag mag-atubiling magtanong.

  Sasagutin ng empleyado na nakakapagsalita ng iba’t ibang wika ang iyong mga iko-konsulta.

 • 02

  Estimate, pag-kumpirma ng nilalaman

  Nagmumungkahi kami ng pinakamabisang paraan para sagutin ang mga pangangailangan ng kliyente at maaaring kumpirmahin ang estimate.

 • 03

  Pagkumpleto ng Aplikasyon,Simula ng Serbisyo

  Kapag nakumpirmang walang problema sa nilalaman ng estimate, susundan ito ng aplikasyon at dito magsisimula ang serbisyo.

Mag-apply

FORM application form

  Pakilagay ang form ng alphabet

  pangalan

  Kaarawan

  Year month day

  My Number

  *My Number

  *pdf/gif/jpg/jpeg/png file lang(Max data 2MB)

  Kopya ng passport

  *pangalan,kaarawan,nationality, siguniture, pahina ng status ng residence

  *Pahina ng customs stamp sa pag-alis sa Japan ng wakas

  *pdf/gif/jpg/jpeg/png file lang(Max data 2MB)

  Address

  sa Japan
  sa iyong bansa

  Numero ng telepono

  sa Japan
  sa iyong bansa

  email address

  Araw ng pag-dating sa Japan

  Year month day

  Araw ng pag-uwi sa iyong bansa

  Year month day

  *harap at likod ng residence card sa Japan

  *pdf/gif/jpg/jpeg/png file lang(Max data 2MB)

  Withholding tax slip

  *pdf/gif/jpg/jpeg/png file lang(Max data 2MB)

  Certificate ng ahensya ng remittance

  *pdf/gif/jpg/jpeg/png file lang(Max data 2MB)

  Bank account information sa Japan

  Pangalan ng Bangko
  Pangalan ng Branch
  May-ari ng bank account
  Numero ng bank account

  *bank account (bank book o cash card)

  *Dapat sariling bank account
  *pdf/gif/jpg/jpeg/png file lang(Max data 2MB)

  Mga nilalaman ng aplikasyon

  numero ng pensyon
  (Aplikasyon ng pensyon lang)

  *Pensyon book o dokumento ang lagyan ng pensyon number

  *pdf/gif/jpg/jpeg/png file lang(Max data 2MB)

  Bank account information sa iyong bansa(Pilipinas)
  (Aplikasyon ng pensyon lang)

  Pangalan ng Bangko
  Pangalan ng Branch
  May-ari ng bank account
  Numero ng bank account

  *Dokmentong nagpapatunay sa relasyon ng taga-remit at taga-tanggap (family register, marriage certificate, resident card birth certificate, atbp.) Siguraduhing mayroong certification stamp mula sa kanya-kanyang lokal na opisina sa Pilipinas ang kopya ng mga dokumento

  *Dapat sariling bank account
  *Pakilagyan kung may bank account sa Pilipinas o Kung wala, ipagbigay-alam agad matapos umuwi at magbukas ng bank account sa Pilipinas.
  *pdf/gif/jpg/jpeg/png file lang(Max data 2MB)

  Terms of service

  Office NIHONBASHI (tinutukoy bilang "aming kumpanya") ay nagtatakda ng mga sumusunod na tuntunin ng paggamit (tinutukoy bilang "kasunduang ito"). Matapos sumang-ayon sa "kasunduang ito" ay gagamitin ng kliyente ang aming serbisyo.

  Copyrights, atbp.

  Nakalaan ang lahat ng mga karapatan sa website na ito. Ang pagkopya/pagpaparami ng walang pahintulot ay mahigpit na ipinagbabawal. Pag-aari ng Office NIHONBASHI ang lahat ng copyrights. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin kung sakaling kailangan ninyo ng artikulo mula sa website na ito.

  Paggamit ng Website

  Mangyaring basahin ang disclaimer. Kung sakaling gagamitin ninyo ang website na ito, ay ipinapalagay na sumasang-ayon kayo sa mga sumusunod na nakasaad dito.

  Disclaimer

  Ang website na ito ay hindi inilaan upang magbigay ng ligal o iba pang payo. Nagsusumikap kami na matiyak ang kawastuhan at bisa ng mga nilalaman ng website na ito, ngunit kami ay hindi kumukuha ng anumang responsibilidad para sa mga pinsala sa mga gumagamit na sanhi ng paggamit ng mga nilalaman. Itong website ay maaaring magbago o matanggal nang walang abiso. Ang disclaimer na ito ay maaaring magbago nang walang abiso. Kung nabago ang disclaimer na ito, mailalapat ang nabagong disclaimer.

  Pahintulot kaugnay sa paghawak ng personal na impormasyon.

  Nauunawaan namin na responsibilidad naming protektahan ang personal na impormasyon, at magsikap na protektahan ang personal na impormasyon batay sa sumusunod na patakaran ng aming kumpanya, tulad ng paggawa ng financial documents, tax return,tax consultation,tax agent. Tungkol sa paghawak ng personal na impormasyon na nakuha sa pamamagitan ng website na ito o sa mga web page na naka-ugnay mula sa website na ito, itataguyod namin ang sumusunod na patakaran sa proteksyon ng personal na impormasyon at sundin ito.

  1.Basic policy

  Susunod kami sa Batas sa Proteksyon ng Personal na Impormasyon at iba pang kaugnay na mga batas at regulasyon. Magtatatag kami ng isang sistema ng pamamahala para sa proteksyon ng personal na impormasyon, ipapaalam sa aming mga empleyado ang aming mga regulasyon, at sisikaping sumunod sa kanila nang lubusan.Hawak namin ang personal na impormasyon sa loob ng saklaw ng layunin na tinukoy sa kliyente.Bilang karagdagan, hindi ibubunyag o ibibigay ng Kumpanya ang personal na impormasyon na ibinigay ng kliyente sa isang third party maliban kung may pahintulot ng kliyente o mayroong isang lehitimong dahilan. Pinapanatili naming tumpak at napapanahon ang personal na impormasyon, at pinagsisikapang pigilan ang hindi pinahintulutang pag-gamit sa personal na impormasyon, pagkawala, pagkasira, pagpeke at paglabas ng personal na impormasyon.

  2.Layunin ng paggamit ng personal na impormasyon

  Kapag ibinigay ninyo ang inyong personal na impormasyon,malinaw naming ipinapaalam nang maaga ang layunin ng paggamit ng personal na impormasyon, gagamitin ito sa loob ng saklaw ng layunin nito. Kung kinakailangan na gamitin ang inyong personal na impormasyon na lampas sa saklaw ng layunin ng paggamit na tinukoy nang maaga,ay makikipag-ugnayan kami sa kliyente tungkol dito, upang kuhanin ang inyong pahintulot saka ito gagamitin. Ang mga layunin ng paggamit ng personal na impormasyon na hawak ng kumpanya ay ang mga sumusunod.

  ・Impormasyon sa mga serbisyo at kaganapan

  ・Pagbibigay ng iba’t ibang mga serbisyo

  ・Pagtupad ng kontrata

  ・Kinakailangang contact sa negosyo para sa awtoridad/kinauukulan

  ・Mga aksyon na kinakailangan para sa negosyo atbp

  3.Probisyon ng personal na impormasyon

  hindi namin isisiwalat ang inyong personal na impormasyon maliban sa mga susunod.

  ・Kung may pahintulot ng kliyente・Kung kinakailangan ng batas

  ・Kapag ipinagkatiwala ang paghawak ng personal na impormasyon sa lawak na kinakailangan upang makamit ang layunin ng paggamit

  ・Kung kinakailangan upang maprotektahan ang buhay, katawan o pag-aari ng tao at mahirap makuha ang pahintulot ng kliyente

  ・Sa kaso ng sunud-sunod na negosyo dahil sa pagsasama, paghahati ng kumpanya, paglipat ng negosyo o iba pang mga kadahilanan

  Pagbabago sa kasunduang ito gayun din sa patakaran sa proteksyon ng personal na impormasyon

  Maaari naming baguhin ang kasunduang ito gayun din ang patakaran sa proteksyon ng personal na impormasyon kung kinakailangan.

  Kung sakaling baguhin namin ang kasunduang ito, ay ipaaalam namin ito sa aming Website.

  Office NIHONBASHI

  TEL:03-6661-0360

  Petsa ng paggawa: 10/09/2020

  Manyaring kumpirmahin ang mga tuntunin at kondisyon sa itaas, at sumang-ayon sa mga tuntunin at kondisyon. Lagyan ng tsek ang "Agree" kung sumasang-ayon.

  Huwag mag-atubiling magtanong!

  CONTACT

  CONTACT


  Magtanong gamit ang telepono

  TEL03-6661-0360

  Weekdays 9:00~18:00
  Close : Tuesday,Sunday, public holiday


  Magtanong galing sa form

   ACCESS lokasyon