ទំព័រជាភាសាខ្មែរ

ABOUT US ពត៌មានលំអិតអំពីក្រុមហ៊ុន

ចំពោះជនជាតិបរទេសដែលធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនជាធម្មតាច្បាស់ជាមានបញ្ហាទៅលើភាសានិងវប្បធម៌ជាក់ជាមិនខាន ហើយនៅក្នុងនោះដែរ ក៏មានការលំបាកដែលត្រូវរៀបចំឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ប្រកាសពន្ធជាដើមរបស់ប្រទេសជប៉ុន។​ ពួកយើងទាំងអស់គ្នា OFFICE NIHONBASHI គឺផ្តល់សេវាផ្គត់ផ្គង់ទៅលើការរៀបចំឯកសារពន្ធដែលផ្តោតទៅលើជនជាតិបរទេសដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុន។ទោះបីជាមិនចេះភាសាជប៉ុនក៏មិនជាបញ្ហាដែរព្រោះក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានបុគ្គលិកដែលមានបទពិសោធន៌ច្រើននិងអាចនិយាយបាននូវភាសាបរទេសផ្សេងៗ

 • 100%នៃអតិថិជនគឺជាជនជាតិបរទេស

  OFFICE NIHONBASHI គឺជាការិយាល័យអ្នកសំរបសំរួលពន្ធដែលមានបច្ចេកទេសផ្តោតទៅលើជនជាតិបរទេស។​ ក្រុមហ៊ុនមានការផ្គត់ផ្គង់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការស្នើរសុំនូវឯកសារដែលមានស្មុគស្មាញផ្សេងៗ ហើយក៏មានបុគ្គលិកដែលមានបទពិសោធន៌ច្រើនផងដែរ។

 • ទោះបីជាភាសាជប៉ុនមិនសូវចេះក៏ដោយក៏មិនអីដែរ

  យើងមានបុគ្គលិកប្រចាំការដែលអាចនិយាយភាសារៀតណាម ភាសាចិន ភាសាឥណ្ឌូណេស៊ី ភាសាមីយ៉ាន់ម៉ា ភាសាខ្មែរ

 • បេ្តជ្ញាចំំពោះការឆ្លើយតបដោយស្មោះត្រង់និងសុវត្ថិភាពបំផុត

  មិនបន្ថែមចំនួនទឹកប្រាក់ឬធ្វើការកែតម្រូវឡើយ។ យើងប្តេជ្ញាចំពោះការឆ្លើយតបដោយស្មោះត្រង់និងសុវត្តិភាពបំផុត។

SERVICE ណែនាំអំពីសេវា

 • របាយការណ៌ពន្ធនិងរបាយការណ៌ពន្ធលើប្រាក់ចំណូល

  ផ្គត់ផ្គង់ដោយយកចិត្តទុកដាក់និងផ្តល់ភាពងាយស្រួលទៅលើការរៀបចំខាងពន្ធនិងរបាយណ៌ការអំពីពន្ធនិងពន្ធលើប្រាក់ចំណូលជាដើម

 • ដោះស្រាយបញ្ហាសោធន៌និវត្តន៌

  ផ្គត់ផ្គង់ដោះស្រាយប្រាក់សោធន៌និវត្តន៌និងដកប្រាក់សោធន៌និវត្តន៌បណ្តោះអាសន្នផ្តោតទៅលើជនជាតិបរទេសដែលស្នាក់នៅប្រទេសជប៉ុន

 • តំណាងរៀបចំឯកសារលើកលែងពន្ធ

  តំណាងរៀបចំឯកសារលើកលែងពន្ធផ្តោតទៅលើជនជាតិបរទេសដែលធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុន

OUR SERVICES FLOW លំហូរនៃការដាក់ពាក្យស្នើរសុំ

 • 01

  ជាបឋមសូមទាក់ទងមកខាងយើងខ្ញុំ

  បុគ្គលិកដែលអាចនិយាយបាននូវភាសាផ្សេងៗនឹងធើ្វការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាដែលពិគ្រោះយោបល់

 • 02

  ត្រួតពិនិត្យទៅលើរឿងរ៉ាងនិងផ្តល់នូវតារាងតំលៃនៃសេវា

  ផ្តល់យោបល់និងសាកសួរទៅលើតំរូវការរបស់អតិថិជន ហើយទទួលការបញ្ជាក់អំពីតារាងតំលៃពីអតិថិជន

 • 03

  បញ្ចប់ការដាក់ពាក្យស្នើរសុំរួចរាល់ហើយនឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការរត់ការ

  ក្រោយពីបានទទួលការត្រួតពិនិត្យទៅលើតារាងតំលៃនៃសេវាហើយថាគ្មានបញ្ហាអ្វី បន្ទាប់ពីបានទទួលការដាក់ពាក្យរួចរាល់ហើយនឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការរត់ការ។

ធ្វើការស្នើរសុំ

FORM ទំរង់បែបបទនៃការស្នើរសុំ

  ពត៌មានផ្សេងៗសូមសរសេរជាអក្សរឡាតាំង

  ឈ្មោះ

  ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត:

  ឆ្នាំ ខែ ថ្ងៃ

  លេខសំគាល់ផ្ទាល់ខ្លួន

  *លេខសំគាល់ផ្ទាល់ខ្លួន

  *ចំពោះតែ​ pdf/gif/jpg/jpeg/png​ តែប៉ុណ្ណោះ(ទំហំទិន្នន័យត្រឹម2MB)

  ថតចំលងលិខិតឆ្លងដែន

  *ទំព័រដែលអាចបញ្ជាក់ពីឈ្មោះ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត សញ្ជាតិ កន្លែងចុះហត្ថលេខា និងប្រភេទទិដ្ឋាការនៃកាតស្នាក់នៅ

  *ទំព័រដែលអាចបញ្ជាក់ពីថ្ងៃខែឆ្នាំដែលបានចាកចេញពីប្រទេសជប៉ុន

  *ចំពោះតែ​ pdf/gif/jpg/jpeg/png​ តែប៉ុណ្ណោះ(ទំហំទិន្នន័យត្រឹម2MB)

  អាស័យដ្ឋាន

  នៅជប៉ុន
  នៅខ្មែរ

  លេខទូរស័ព្ទ

  នៅជប៉ុន
  នៅខ្មែរ

  អាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល

  ថ្ងៃចាកចេញពីប្រទេសជប៉ុន

  ឆ្នាំ​ ខែ ថ្ងៃ

  ថ្ងៃបរិច្ឆេទចូលប្រទេសជប៉ុន

  ឆ្នាំ​ ខែ ថ្ងៃ

  *ថតចំលង​ប័ណ្ណស្នាក់នៅប្រទេសជប៉ុនទាំងសងខាង

  *ចំពោះតែ​ pdf/gif/jpg/jpeg/png​ តែប៉ុណ្ណោះ(ទំហំទិន្នន័យត្រឹម2MB)

  ប័ណ្ណពន្ធកាត់ទុក

  *ចំពោះតែ​ pdf/gif/jpg/jpeg/png​ តែប៉ុណ្ណោះ(ទំហំទិន្នន័យត្រឹម2MB)

  ប័ណ្ណបញ្ជាក់ផ្ទេរប្រាក់ពីស្ថាប័នផ្ទេរប្រាក់

  *ចំពោះតែ​ pdf/gif/jpg/jpeg/png​ តែប៉ុណ្ណោះ(ទំហំទិន្នន័យត្រឹម2MB)

  ពត៌មានធនាគារនៅជប៉ុន

  ឈ្មោះធនាគារ
  ឈ្មោះសាខាធនាគារ​
  ឈ្មោះម្ចាស់គណនី
  លេខគណនី

  ថតចំលងគណនីធនាគារនៅប្រទេសជប៉ុន(សៀវភៅធនាគាររឺក៏កាតអេធីអ៊ឹម)

  *គណនីធនាគារគឺដាច់ខាតត្រូវតែជារបស់សាម៊ីខ្លួន
  *ចំពោះតែ​ pdf/gif/jpg/jpeg/png​ តែប៉ុណ្ណោះ(ទំហំទិន្នន័យត្រឹម2MB)

  អត្ថន័យនៃការដាក់ពាក្យសុំ

  លេខសោធននិវត្តន៌មូលដ្ឋាន
  (សំរាប់អ្នកដែលស្នើរសុំប្រាក់សោធននិវត្តន៌តែប៉ុណ្ណោះ)

  *សៀវភៅNENKINច្បាប់ដើម រឺក៏ឯកសារដែលអាចបញ្ជាក់ពីលេខសំគាល់NENKIN

  *ចំពោះតែ​ pdf/gif/jpg/jpeg/png​ តែប៉ុណ្ណោះ(ទំហំទិន្នន័យត្រឹម2MB)

  ពត៌មានធនាគារនៅប្រទេសកំណើត
  (សំរាប់អ្នកដែលស្នើរសុំប្រាក់សោធននិវត្តន៌តែប៉ុណ្ណោះ)

  ឈ្មោះធនាគារ
  ឈ្មោះសាខាធនាគារ
  ឈ្មោះម្ចាស់គណនី
  លេខគណនី

  *ឯកសារបញ្ជាក់ទំនាក់ទំងរវាងអ្នកផ្ទេរប្រាក់និងអ្នកទទួលប្រាក់(សៀវភៅគ្រួសារ លិខិតបញ្ជាក់អាពាហ៌ពិពាហ៌ សំបុត្រកំណើតជាដើម)ឯកសារថតចំលងផ្សេងៗដាច់ខាតត្រូវតែមានការបញ្ជាក់បោះត្រាពីអាជ្ញាធរដែនដី

  *គណនីធនាគារគឺដាច់ខាតត្រូវតែជារបស់សាម៊ីខ្លួន
  *ក្នុងករណីមានគណនីធនាគារនៅប្រទេសកំណើតរួចរាល់ហើយសូមបំពេញប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលអត់មានគណនីធនាគារទេនោះ ក្រោយត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញ ហើយបានបង្កើតគណនីធនាគារហើយសូមធ្វើការទាក់ទងមកយើងខ្ញុំជាប្រញាប់។
  *ចំពោះតែ​ pdf/gif/jpg/jpeg/png​ តែប៉ុណ្ណោះ(ទំហំទិន្នន័យត្រឹម2MB)

  លក្ខខណ្ឌនៃការទទួលយកសេវា

  ការិយាល័យ NIHONBASHI(ហៅថាភាគីក្រុមហ៊ុន)គឺកំណត់លក្ខខណ្ឌនៃការទទួលយកសេវាដូចខាងក្រោម( ហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀង)។អតិថិជនគឺយល់ព្រមឯកភាពនូវកិច្ចព្រមព្រៀងហើយបានសំរេចប្រើសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ។

  រក្សាសិទ្ធិ

  រាល់អត្ថបទទាំងអស់ដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំគឺហាមដាច់ខាតមិនអោយធើ្វការចំលងផ្សព្វផ្សាយបន្តដោយគ្មានការអនុញ្ញាតឡើយ។ ការរក្សាសិទ្ធទាំងអស់គឺជាកម្មសិទ្ធរបស់ការិយាល័យNIHONBASHI ។ ក្នុងករណីដែលចាំបាច់ត្រូវការអត្ថបទដែលយើងបានផ្សព្វផ្សាយនៅគេហទំព័រ សូមធ្វើការពិភាក្សាជាមួយយើងជាមុន។

  ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ

  សូមអាននូវអភ័យឯកសិទ្ទិ​ចំពោះអ្នកដែលប្រើប្រាស់នូវគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំ។ ក្នុងករណីដែលបានប្រើប្រាស់នូវគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដាច់ខាតត្រូវតែគោរពនិងយល់ព្រមឯកភាពនូវលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម

  អភ័យឯកសិទ្ធិ

  គេហទំព័រយើងខ្ញុំគឺមិនមានគោលបំណងផ្តល់នូវយោបល់ផ្សេងៗរឺក៏ផ្លូវច្បាប់នោះទេ។ការិយាល័យ NIHONBASHI គឺកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធានានូវភាពត្រឹមត្រូវនិងសុពលភាពនៃខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រ​ ទន្ទឹមនឹងនេះដែររាល់ការខូចខាតរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នូវខ្លឹមសារនេះគឺយើងមិនធ្វើការទទួលខុសត្រូវឡើយ។​ ខ្លឹមសារផ្សេងៗដែលមាននៅលើគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំអាចមានការលុបចោលរឺក៏មានការប្រែប្រួលណាមួយដោយមិនមានការជូនដំណឹងឡើយ។អភ័យឯកសិទ្ធិនេះអាចនឹងមានការប្រែប្រួលដោយមិនមានការជូនដំណឹងទុកជាមុនឡើយ។ ក្នុងករណីដែលមានការប្រែប្រួលអភ័យឯកសិទ្ទគឺត្រូវអនុវត្តន៌តាមអភ័យឯកសិទ្ទថ្មី។

  កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីអំពីការគ្រប់គ្រងនូវពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

  ការិយាល័យNIHONBASHI គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានសកម្មភាពអាជីវកម្មដូចជា​រៀបចំឯកសារហិរញ្ញវត្ថុ ការប្រកាសពន្ធ ពិភាក្សាអំពីកិច្ចការពន្ធ និងជាភ្នាក់ងារពន្ធជាដើម។ យើងយល់អំពីការរក្សាការពានិងការទទួលខុសត្រូវលើពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជនហើយយើងក៏នឹងកំពុងប្រឹងប្រែងរក្សាការពារពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជនដែលមានចែកក្នុងគោលការណ៌ខាងក្រោម។ ម្យ៉ាងវិញទៀតទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងនូវពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលទទួលបានតាមរយះគេហទំព័រនេះរឺគេហទំព័រដែលភ្ជាប់ពីគេហទំព័រនេះ យើងនឹងបង្កើតគោលការណ៌ការពារពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជនដូចខាងក្រោមហើយនឹងអនុវត្តន៌តាមនេះ។

  1.គោលការណ៌មូលដ្ឋាន
  ក្រុមហ៊ុនយើងនឹងអនុវត្តតាមច្បាប់ការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននិងច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។

  ក្រុមហ៊ុនយើងនឹងបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដែលទាក់ទងនឹងការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជននិងបណ្តុះបណ្តាលបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង របស់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីអោយនិយោជិកអនុវត្តតាមបានអោយហ្មត់ចត់។
  ក្រុមហ៊ុនយើងនឹងប្រើប្រាស់ពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជនតែក្នុងគោលបំណងការងារតែប៉ុណ្ណោះ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត​ ពត៌មានដែលទទួលបានពីអតិថិជនគឺក្រុមហ៊ុនយើងមិនផ្តល់អោយអ្នកទី៣ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីអតិថិជនឡើយ។
  ក្រុមហ៊ុនយើងនឹងពង្រឹងការការពារពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជនដោយមិនអោយមានការបាត់បង់ ការបំផ្លិចបំផ្លាញ ការក្លែងបន្លំ ការគេងប្រវ័ញ្ចនិងការលេចធ្លាយនៃពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនឡើយ។

  2.គោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់ពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

  ពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានទទួលពីអតិថិជនគឺក្រុមហ៊ុនយើងនឹងយកទៅប្រើប្រាស់តែក្នុងគោលបំណងការងារតែប៉ុណ្ណោះ។ក្នុងករណីដែលប្រើហួសពីគោលការណ៌នៃការងារគឺយើងនឹងធ្វើការទាក់ទងទៅអតិថិជនដើម្បីទទួលការយល់ព្រមឯកភាពពីអតិថិជន។ម្យ៉ាងទៀតគោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់ពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលក្រុមហ៊ុនយើងបានកាន់កាប់គឺមានដូចខាងក្រោម

  *ការផ្ញើនូវពត៌មានអំពីដំណើរកម្សាន្តនិងសេវា

  *ការផ្តល់នូវសេវាកម្មផ្សេងៗ

  *ការបំពេញនូវកិច្ចសន្យា

  *ទាក់ទងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចសម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្ម​

  *ក្រៅពីនេះគឺសកម្មភាពចាំបាច់សម្រាប់អាជីវកម្មដែលយើងអនុវត្តន៌

  3.ការផ្តល់នូវពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

  ក្រុមហ៊ុនយើងមិនបង្ហាញពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅកាន់ភាគីទីបីឡើយលើកលែងតែក្នុងករណីដូចខាងក្រោមនេះ

  *ឯកភាពពីអតិថិជន

  *ក្នុងករណីដែលបានតម្រូវដោយច្បាប់

  *ក្នុងករណីដើម្បីសំរេចបំណងនៃការប្រើប្រាស់ទើបប្រគល់ពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

  *​ក្នុងករណីដែលមានការចាំបាច់ដូចជាពាក់ព័ន្ធនឹងអាយុជីវិត រាងកាយ រឺក៏ទ្រព្យសម្បត្តិណាមួយ ហើយមានការពិបាកក្នុងការទាក់ទងទទួលយល់ព្រមឯកភាពពីអតិថិជន

  *ក្នុងករណីរួមបញ្ចូលគ្នា បំបែកក្រុមហ៊ុន ផ្ទេរអាជីវកម្ម រឺក៏ហេតុផលណាផ្សេងទៀត

  ការប្រែប្រួលគោលការណ៌រក្សាការពារនូវពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននិងលក្ខខណ្ឌកិច្ចសន្យា

  អាចមានការប្រែប្រួលគោលការណ៌រក្សាការពារនូវពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននិងលក្ខខណ្ឌកិច្ចសន្យាអាស្រ័យក្រុមហ៊ុនយើងមានការចាំបាច់ណាមួយ

  ក្នុងករណីនេះដែរ យើងមានផ្សព្ធផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ

  ការិយាល័យ NIHONBASHI

  លេខទូរស័ទ្ទ :03-6661-0360

  កាលបរិច្ឆេទចូលជាធរមាន :2020-9-10

  ​សូមធ្វើការត្រួតពិនិត្យនូវល័ក្ខខ័ណ្ឌ​​ និងអត្ថន័យខាងលើ ប្រសិនបើឯកភាពសូមធ្វើការគូស✔

  ជាដំបូងសូមធ្វើការទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ

  CONTACT

  CONTACT


  សូមធ្វើការសាកសួរតាមទូរស័ព្ទ

  TEL03-6661-0360

  ថ្ងៃធ្វើការធម្មតាពីម៉ោង 9:00~18:00
  ថ្ងៃសំរាក: អង្គារ និង ថ្ងៃសំរាកជាតិ


  ធ្វើការសាកសួរពីទំរង់បែបបទ

   ACCESS មធ្យោបាយធ្វើដំណើរ